Pravila i uvjeti korištenja

OPĆA PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA

Općenito
Opći uvjeti za korištenje usluga dostupnih preko stranice www.vratime.com
Ovaj dokument sadrži Opće uvjete za korištenje usluga koje Verdelino d.o.o. Varaždin pruža preko stranice www.vratime.com i uređuje odnose između Verdelino d.o.o. Varaždin i korisnika usluga dostupnih na stranici www.vratime.com.
1.Definicije:
Izrazi korišteni u ovim Općim uvjetima imaju sljedeća značenja:
Korisnik - osoba koja koristi usluge dostupne preko stranice www.vratime.com
Dobavljač – Verdelino d.o.o. Varaždin
Usluge - svaki pristup informacijama preko stranice www.vratime.com
Važeći Opći uvjeti dostupni su na stranici www.vratime.com. Korištenje usluga dostupnih preko stranice www.vratime.com podrazumijeva Korisnikovo prihvaćanje Općih uvjeta i svih naknadnih promjena u njima.
Verdelino d.o.o. Varaždin zadržava pravo promjene Općih uvjeta u svakom trenutku, a Korisnika obavještava o promjenama putem obavijesti na stranici www.vratime.com.
2.Predmet
Verdelino d.o.o. Varaždin osigurava Korisniku pristup sadržaju objavljenom na stranici www.vratime.com i korištenje usluga dostupnih preko stranice.
3.Prava i obveze Korisnika
Korisnik ima pravo koristiti usluge dostupne preko stranice www.vratime.com.
Korisnik ima pravo objavljivati materijale i sadržaj na stranici www.vratime.com.
Korisnik ima pravo objavljivati sadržaj koji uključuje materijale zaštićene pravom intelektualnog vlasništva samo ako je Korisnik vlasnik prava ili ako je dobio pravo za korištenje.
Korisnik se obvezuje da neće koristiti, prilagođavati, mijenjati ili distribuirati materijale zaštićene pravom intelektualnog vlasništva dostupne preko stranice, osim u privatne ili nekomercijalne svrhe.
Korisnik se obvezuje koristiti usluge dostupne preko stranice na način koji ne ugrožava prava i zakonske interese trećih strana.
Korisnik se obvezuje da neće koristiti usluge dostupne preko stranice na način koji ograničava ili onemogućuje korištenje usluga trećim stranama.
Korisnik prihvaćanjem ovih Pravila i uvjeta korištenja pristaje na primanje sponzorskih ili reklamnih poruka putem registrirane e-mail adrese ili na neki drugi način
Korisnik se obvezuje da prilikom korištenja usluga dostupnih preko stranice, uključujući objavljivanje sadržaja, neće trećim stranama dati na uvid:
•informacije koje su protivne zakonu, moralnim pravilima i dobrim namjerama
•informacije i materijale koji vrijeđaju čast i dostojanstvo trećih strana
•prijeteći, nedoličan, ponižavajući materijal
•pornografski materijal
•informacije i materijale koji narušavaju prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo, autorska prava
•materijale koji sadrže povjerljive informacije
Korisnik se obvezuje da neće objavljivati mišljenja koja su vulgarna, gruba, seksistička, rasistička ili na bilo koji način ponižavajuća.
4.Ograničenje od odgovornosti
U razmjerima u kojima je www.vratime.com stranica za zabavu, Verdelino d.o.o. Varaždin ne snosi odgovornost za vjerodostojnost, potpunost i aktualnost informacija dostupnih preko stranice, kao ni za ispunjenje očekivanja Korisnika o kvaliteti usluga i prikladnosti informacija za određene svrhe.
Verdelino d.o.o. Varaždin ne jamči kvalitetu osiguranih usluga i ne snosi odgovornost u slučaju da iste nisu osigurane.
•Verdelino d.o.o. Varaždin neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku prilikom korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija preko stranice.
•Verdelino d.o.o. Varaždin neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku prilikom zaustavljanja, prekida ili promjena usluga osiguranih preko stranice.
•Verdelino d.o.o. Varaždin neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku prilikom radnji trećih strana, uključujući nedopušteni pristup i instaliranje virusa.
•Verdelino d.o.o. Varaždin neće snositi odgovornost za informacije koje sadrže stranice dostupne korisnicima preko elektronskih poveznica objavljenih na stranici www.vratime.com, reklamnih materijala i oglasa, ni za kvalitetu proizvoda ili sadržaj usluga dostupnih na tim stranicama ili preko tih stranica, kao ni za opću dostupnost stranica trećih strana ili materijala kojima su korisnici dobili pristup preko stranice www.vratime.com.
•Verdelino d.o.o. Varaždin neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku u svezi s odnosima koji su nastali između Korisnika i trećih strana posredstvom takvih informacija, proizvoda i usluga.
5.Intelektualno vlasništvo
Prilikom korištenja usluga preko stranice www.vratime.com Korisnik ima pristup materijalima zaštićenim pravom intelektualnog vlasništva koji pripadaju Verdelino d.o.o. Varaždin ili strani koja je ta prava prenijela na Verdelino d.o.o. Varaždin. Korisnik nema pravo koristiti ili distribuirati materijale zaštićene pravom intelektualnog vlasništva dostupne preko stranice, osim u privatne i nekomercijalne svrhe.
6.Objavljivanje sadržaja
Kada Korisnik na stranici objavi sadržaj, uključujući tekst, grafiku, video ili audio („Sadržaj"), time prenosi sva prava na Verdelino d.o.o. Varaždinu skladu sa zakonom, dopuštajući neograničeno korištenje tog Sadržaja bez potraživanja bilo kakve naknade Verdelino d.o.o. Varaždin, uključujući, ali ne isključivo, pravo na korištenje, reproduciranje, izmjenu, prilagodbu, objavljivanje, prijevod, izradu novog materijala, distribuciju, izvođenje, postavljanje i korištenje svih autorskih i producentskih prava u odnosu na Sadržaj u cijelom svijetu i u svim medijima sada poznatima ili kasnije razvijenima, na najduži mogući zakonski rok. U slučaju da ne želite prenijeti prava na Verdelino d.o.o. Varaždin, molimo ne objavljujte Sadržaj na stranici.
Objavljivanjem Sadržaja na stranici Korisnik jamči:
•(originalnost) - Sadržaj je originalan i Korisnik je vlasnik autorskih prava;
•(nepostojanje zakonskih prekršaja) - ništa u Sadržaju nije nepristojno, klevetničko, uvredljivo i ne ugrožava prava na izvođenje, prava vlasništva, moralna prava, autorska prava, osobni integritet, prava na objavljivanje i sva druga prava trećih strana;
•(ograničenja i naknade) - Verdelino d.o.o. Varaždin može reproducirati, emitirati i na bilo koji drugi način koristiti Sadržaj i prava koja su ovim dogovorom predana bez ograničenja ili naknade dotičnom Korisniku ili trećim stranama;
•(treće strane) - Korisnik koji je objavio Sadržaj dobio je sva nužna dopuštenja za predaju informacija od svih strana koje imaju odnos prema Sadržaju i korištenje Sadržaja od strane Verdelino d.o.o. Varaždin neće narušiti prava trećih strana.
7.Odštete
Korisnik se obvezuje da će obeštetiti Verdelino d.o.o. Varaždin za sve štete, uključujući pravne troškove, koje su rezultat radnji prilikom korištenja usluga dostupnih preko stranice www.vratime.com i krše zakone ili važeće Opće uvjete.
Ukoliko Korisnik krši zakon ili ove Opće uvjete, Verdelino d.o.o. Varaždin ima pravo zabraniti Korisniku pristup uslugama osiguranim preko stranice www.vratime.com.
8.Nevaljanost
U slučaju da se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta nevažeća zbog nesukladnosti sa zakonom, to neće dovesti do poništenja svih Općih uvjeta.
9.Pravni postupak
Ovi Opći uvjeti regulirani su odgovarajućim zakonima i tumače se sukladno istima. Svi sporovi rješavat će se pred nadležnim ovlaštenim sudovima.

Internet Servis Info

Proizvodnja / veleprodaja i podrška

Verdelino d.o.o. 42000 Varaždin, HR/CRO

MBS: 070086805 OIB: 28124762492

Sjedište: Kranjčevićeva 6, Ured: Kućanska 24

Tel/Fax +385 42 351 300

e-mail:info(at)vratime.com